Ga door naar hoofdcontent
InformatieEisen Keurmerk Uitvaartzorg en Register Uitvaartverzorgers

Eisen Keurmerk Uitvaartzorg en Register Uitvaartverzorgers

Keurmerk Uitvaartzorg, Register Uitvaartverzorgers, Nationaal Vakexamen Uitvaartzorg: het is er om de kwaliteit van de uitvaartzorg verder te verhogen en zichtbaar te maken. Maar welke eisen worden er gesteld? En voor wie staan de regelingen open? Je leest het hier.

Keurmerk Uitvaartzorg

Uitvaartondernemingen met het Keurmerk Uitvaartzorg voldoen aan verschillende eisen die erop gericht zijn om de klant zekerheid te geven over de kwaliteit van de dienstverlening.

Klanten die een uitvaartonderneming inschakelen gaan er voetstoots vanuit met een professionele onderneming van doen te hebben, waar de zakelijke procedures goed verlopen en waarin oog is voor de situatie van de klant. Dat is niet altijd het geval. Het Keurmerk Uitvaartzorg heeft daarom de basiseisen vastgelegd voor transparante procedures. Ondernemingen die het Keurmerk Uitvaartzorg dragen, worden eens per anderhalf jaar getoetst op het naleven daarvan. Daarnaast vormt klanttevredenheid een onderdeel van deze periodieke audit.

De Stichting Keurmerk Uitvaartzorg (SKU) stelt ook eisen aan de uitvaartverzorgers die voor Keurmerkondernemingen werken:

 • Uitvaartverzorgers moeten ervaring blijven opdoen
  Een uitvaartverzorger moet jaarlijks minimaal 20 uitvaarten verzorgen. Dit betekent in totaal 40 maal een uitvaart bespreken of een uitvaartplechtigheid begeleiden.
 • Keurmerkondernemingen moeten Register Uitvaartverzorgers inzetten
  Een onderneming moet minimaal 75% van de uitvaartopdrachten laten verzorgen door een uitvaartverzorger die is opgenomen in het Register Uitvaartverzorgers.

Het Register Uitvaartverzorgers

Begin 2016 heeft de Stichting Keurmerk Uitvaartzorg het Register Uitvaartverzorgers in het leven geroepen. Register Uitvaartverzorgers mogen de titel RU achter hun naam voeren. Het Register Uitvaartverzorgers is door nabestaanden op de website van het Keurmerk Uitvaartzorg te raadplegen.

Met ingang van 1 januari 2023 kunnen alle uitvaartverzorgers zich laten registreren in het Register Uitvaartverzorgers; ook uitvaartverzorgers die werken als zzp-er of bij een uitvaartonderneming die niet over het Keurmerk Uitvaartzorg beschikt. 

Om in het Register Uitvaartverzorgers opgenomen te kunnen worden, moet de uitvaartverzorger:

 • Aantoonbaar uitvaartverzorger zijn
  Dat betekent dat de uitvaartverzorger kan laten zien dat hij in dienst is van een uitvaartonderneming, als freelancer is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel of in dienst is van een uitzendonderneming en in de functie van uitvaartverzorger wordt ingeleend door een uitvaartonderneming.
 • In bezit zijn van het NaVU-diploma
  of voldoen aan de eisen van de instroomregeling.
 • Aangesloten zijn bij de Ombudsman Uitvaartwezen
  Dit is automatisch het geval voor uitvaartverzorgers die in dienst zijn van een Keurmerkhouder. Voor werknemers van niet-Keurmerkhouders en freelancers wordt aansluiting bij de Ombudsman Uitvaartwezen mogelijk gemaakt.

On in het Register Uitvaartverzorgers opgenomen te blijven, moet de uitvaartverzorger:

 • Deelnemen aan Permanente Educatie 
  en 60 PE-punten in drie jaar behalen.
 • Praktijkervaring aantoonbaar op peil houden
  door jaarlijks 40 punten te verzamelen voor het regelen c.q. uitvoeren van uitvaarten (het regelen van een uitvaart telt als één punt, het uitvoeren van een uitvaart telt ook als één punt).

Het NaVU-diploma

Het Nationaal Vakexamen Uitvaartzorg biedt een onafhankelijke toets van de kennis en kunde van uitvaartverzorgers. Deze toets wordt verzorgd door de Stichting NaVU en kan door iedereen worden afgelegd. De toets staat los van de gevolgde vooropleiding (zoals ook het rijexamen los staat van de rijschool).

Iedereen die zich bekwaamt in het vak van uitvaartverzorger kan opgaan voor het NaVU-examen. Het examen staat dus niet alleen open voor medewerkers van ondernemingen met het Keurmerk Uitvaartzorg, maar voor alle uitvaartverzorgers of zij nu werkzaam zijn bij een uitvaartonderneming, uitvaartvereniging of als zelfstandige.

Het NaVU-examen bestaat uit twee delen: een theoretisch deel en een praktijkstage. Om op te gaan voor het NaVU-examen is het niet noodzakelijk om al werkzaam te zijn als uitvaartverzorger. De praktijkstage vindt plaats bij een leerbedrijf.

Het leerbedrijf kan de eigen werkgever van een aspirant-uitvaartverzorger zijn, maar dat hoeft niet. Belangrijk is dat de aspirant-uitvaartverzorger onder begeleiding van een ervaren kracht leert wat het verzorgen van uitvaarten en het begeleiden van nabestaanden in de praktijk betekent.

De stage wordt vastgelegd in een stageverslag, dat door het NaVU-examenbureau wordt beoordeeld. Als de kandidaat het theorie-examen met goed gevolg heeft afgelegd en het stageverslag is positief beoordeeld, dan krijgt hij of zij het NaVU-diploma.

Instroomregelingen

Ervaren uitvaartverzorgers kunnen tot 31 december 2024 gebruik maken van een instroomregeling als zij zich willen laten registreren als Register Uitvaartverzorger en niet in het bezit zijn van het NaVU-diploma. Om gebruik te maken van deze instroomregeling dient de uitvaartverzorger:

 • Een theoretische kennisborgingstoets met een voldoende af te ronden. Dit is een compactere toets dan het theorie-examen voor het NaVU-diploma.
 • Aan te tonen dat hij minimaal 2 jaar werkervaring heeft.
 • Aantoonbaar te maken dat hij minimaal 20 uitvaarten per jaar verzorgt.

Per 1 januari 2023 zijn de activiteiten van de STIVU (Stichting Vakexamens Uitvaartzorg) overgedragen aan NaVU. Uitvaartverzorgers die hun STIVU-diploma niet langer dan 7 jaar geleden hebben behaald, hebben daarom recht op een NaVU-diploma. Zij kunnen zich daar vanaf 1 februari 2023 voor aanmelden bij NaVU

Permanente Educatie

Uitvaartverzorgers die in het Register Uitvaartverzorgers zijn opgenomen, moeten hun vakbekwaamheid op peil houden en zich verder ontwikkelen door middel van Permanente Educatie (PE). Dat is belangrijk om de veranderingen binnen de uitvaartverzorging bij te houden en om tegemoet te kunnen blijven komen aan de veranderende eisen en verwachtingen van nabestaanden en klanten. Daarnaast is het een algemene trend – mede in het kader van duurzame inzetbaarheid – dat werknemers verwachten mogelijkheden voor ontwikkeling en groei in hun vak te krijgen.

De Stichting NaVU bepaalt welke activiteiten meetellen als Permanente Educatie. Voor elk uur dat wordt besteed aan een goedgekeurde activiteit worden PE-punten toegekend. Om in het Register Uitvaartverzorger opgenomen te blijven moeten uitvaartverzorgers binnen een periode van 3 jaar 60 PE-punten behalen. Dat geldt voor iedere opvolgende periode van 3 jaar. 

De toekenning van PE-punten is verdeeld in drie categorieën. In categorie 1 zijn relatief laagdrempelige activiteiten (zoals het bezoek van een vakbeurs, deelname aan een seminar, intercollegiaal overleg en het lezen van vakbladen) opgenomen. Deze activiteiten worden beloond met maximaal 3 PE-punten en voor deze categorie geldt een maximum van 15 punten per jaar.

De Permanente Educatie van Register Uitvaartverzorgers wordt getoetst door de Stichting NaVU. Het NaVU houdt de PE-activiteiten van elke Register Uitvaartverzorger bij en rapporteert die aan het Keurmerk Uitvaartzorg. 

Voor uitvaartverzorgers die in het Register Uitvaartverzorgers staan, is PE verplicht; anderen kunnen facultatief aan het programma deelnemen.

Iedere uitvaartonderneming kan NaVU-leerbedrijf worden

Om in het bezit te komen van het NaVU-diploma dienen (aankomende) uitvaartverzorgers zowel een theoretisch examen af te leggen als een praktijkstage te doorlopen. De praktijkstage vindt plaats bij een leerbedrijf. Dit zijn uitvaartondernemingen die een veilige leeromgeving bieden en als bedrijf een aantal regels naleven:

 • binnen 24 uur na regeling van de uitvaart wordt een overzichtelijke kostenopgave aan de opdrachtgever afgegeven;
 • de factuur wijkt maximaal € 500,00 af van de kostenopgave;
 • na de uitvaart wordt aan de opdrachtgever een klanttevredenheidsformulier verstrekt;
 • er wordt zorggedragen voor een adequate overdracht van overledenen en hun persoonlijke bezittingen.

Dit zijn eisen waaraan ondernemingen met het Keurmerk Uitvaartzorg voldoen. Maar ook ondernemingen die niet in het bezit zijn van het Keurmerk Uitvaartzorg en wel aan deze eisen voldoen, kunnen zich aanmelden als NaVU-leerbedrijf. Aanmelden als NaVU-leerbedrijf kan via de website van het NaVU. Na een eerste stageperiode bekijkt het NaVU of een leerbedrijf daadwerkelijk geschikt is en volgt volledige erkenning als leerbedrijf.

Het zijn van een NaVU-leerbedrijf heeft belangrijke voordelen voor uitvaartondernemingen:

 • Het opleiden van kandidaten toont (maatschappelijke) betrokkenheid en aandacht voor kwaliteit.
 • Het opleiden van kandidaten draagt eraan bij dat goed opgeleide vakmensen in de uitvaartzorg werkzaam zijn.
 • De aanwezigheid van gemotiveerde kandidaten met actuele kennis en nieuwe ideeën over het vak is motiverend voor het ervaren personeel binnen het leerbedrijf.

Kijk voor alle regelingen over het examen, de praktijkstage, het leerbedrijf, de instroomregeling en permanente educatie op www.navu.nl.

BGNU heeft voor kleinere uitvaartondernemingen op een rij gezet wat er bij het behalen van het Keurmerk Uitvaartzorg komt kijken. Je kunt dat overzicht hier downloaden.