Ga door naar hoofdcontent
InformatieWat is het Cao Fonds Uitvaartbranche?

Wat is het Cao Fonds Uitvaartbranche?

Het Cao Fonds Uitvaartbranche zorgt voor de uitvoering van afspraken die in de cao-onderhandelingen gemaakt worden. Momenteel houdt het Cao Fonds zich vooral bezig met duurzame inzetbaarheid en de naleving van de cao-afspraken door uitvaartwerkgevers.

Interpretatie van cao-afspraken

In de cao Uitvaartbranche zijn afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat werknemers in uitvaartbedrijven en crematoria kunnen rekenen op heldere arbeidsvoorwaarden en een eerlijk loon. De cao is trouwens een zogenaamde minimum cao: werkgevers mogen van een afspraak in de cao afwijken, als die afwijking in het voordeel van de werknemer is.

Hoe goed de afspraken die de werkgeversorganisaties en vakbonden maken, ook zijn, er is altijd ruimte voor interpretatie. Het Cao Fonds zorgt voor informatie over de gemaakte afspraken en faciliteert de geschillencommissie voor de uitvaartbranche.

  • Meer informatie over de cao Uitvaartbranche vind je dan ook op www.caofonds-uitvaartbranche.nl.
  • Heb je als werkgever of werknemer in de uitvaartzorg vragen over of problemen met de cao en kom je er met de informatie op de website niet uit, neem dan contact op met het Cao Fonds. Het Cao Fonds adviseert en ondersteunt je bij het vinden van een oplossing.
  • Is er een geschil tussen werkgever en werknemer ontstaan over de uitleg van de cao Uitvaartbranche, dan kan de geschillencommissie een bindend advies geven over de toepassing van de cao. Meer informatie daarover lees je op de website van het Cao Fonds.

Duurzame inzetbaarheid

Duurzaam inzetbaar blijven is belangrijk voor werknemers en werkgevers in de uitvaartzorg. Het werk is onregelmatig en kan psychisch en fysiek belastend zijn. Werkgevers kunnen daarom activiteiten organiseren om werknemers te helpen daarmee om te gaan. Het Cao Fonds subsidieert zulke trainingen, opleidingen, programma’s en instrumenten (de beginletters vormen de afkorting TOPI) die de duurzame inzetbaarheid bevorderen.

  • Op de website van het Cao Fonds vind je informatie over de uitgangspunten en wat je moet doen om aanspraak op subsidie voor TOPI te maken.

Daarnaast heeft het Cao Fonds een eigen scholingsaanbod waarvoor medewerkers zich kunnen inschrijven.

MDIEU

De cao Uitvaartbranche stelt medewerkers in zware beroepen in staat om wat eerder te stoppen met werken. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de Maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden, kortweg MDIEU. Werkgevers betalen deze medewerkers dan een RVU-uitkering. Uitvaartwerkgevers die daardoor in financiële zin onevenredig hard worden getroffen kunnen een financiële tegemoetkoming aanvragen bij het Cao Fonds.

  • Meer informatie over de regeling Vervroegde Uittreding lees je in artikel 4.11 van de cao Uitvaartbranche.

Kosten van het Cao Fonds

De activiteiten en subsidies van het Cao Fonds Uitvaartbranche worden betaald uit de premies die alle werkgevers die onder de werkingssfeer van de cao Uitvaartbranche vallen, betalen. Die premie is een percentage van de totale loonsom en is in de cao-onderhandelingen overeengekomen.

Welke werkgevers moeten premie afdragen aan het Cao Fonds Uitvaartbranche?

Alle werkgevers in de uitvaartzorg – onafhankelijk van of zij wel of niet zijn aangesloten bij een van de werkgeverspartijen die betrokken zijn bij de cao Uitvaartbranche – moeten 0,2% van de bruto(SV-)loonsom aan het Cao Fonds Uitvaartbranche afdragen.

Wat is EQ Administraties?

EQ Administraties heeft van het Cao Fonds Uitvaartbranche de opdracht gekregen om bij werkgevers in de uitvaartbranche de loonsom op te vragen en de inning van de premies te verzorgen. Werkgevers in de uitvaartzorg ontvangen daarom jaarlijks van EQ Administraties het verzoek om de loonsom door te geven.

Hoe wordt bepaald hoeveel premie mijn uitvaartbedrijf moet betalen?

De premieafdracht aan het Cao Fonds Uitvaartbranche bedraagt momenteel 0,2% van de bruto(SV-)loonsom. Om vast te stellen hoe hoog dat bedrag voor jouw uitvaartbedrijf is, vraagt EQ Administraties jou om de verzamelloonstaat (kolom 14) van je uitvaartbedrijf aan hen te mailen. Zo weten we zeker dat iedereen de juiste premie betaalt.

Moet ik premie afdragen aan het Cao Fonds als mijn uitvaartbedrijf geen personeel in dienst heeft?

Nee, uitvaartbedrijven zonder personeel hoeven niet af te dragen aan het Cao Fonds Uitvaartbranche. Maar uiteraard moet je het wel laten weten dat je geen personeel in dienst hebt. Je doet dat eenvoudig door een email te sturen aan EQ Administraties.

Moet ik premie afdragen als ik geen lid ben van een werkgeversvereniging (zoals BGNU, Nardus of WVNC)?

Ja! Alle werkgevers die onder de werkingssfeer van de cao Uitvaartbranche vallen, zijn gehouden aan de premieafdracht aan het Cao Fonds. Daar staat tegenover dat ook alle werkgevers die onder de werkingssfeer van de cao Uitvaartbranche vallen, gebruik kunnen maken van de subsidiemogelijkheden van het Cao Fonds!

Moet ik premie afdragen als ik lid ben van WVNC?

Ja, maar voor WVNC-leden loopt de premie-inning via hun vereniging. Ben je lid van WVNC en ontvang je een verzoek van EQ Administraties voor premieafdracht aan het Cao Fonds, laat hen dan weten dat de premie via WVNC wordt voldaan.

Wat doet het Cao Fonds met de geïnde premies?

Het door premie-inning verkregen budget wordt door het Cao Fonds besteed aan het verzorgen van voorlichting en het subsidiëren van activiteiten om duurzame inzetbaarheid binnen de uitvaartbranche te bevorderen.

Gelden er termijnen voor het aanvragen van subsidie voor duurzame inzetbaarheid?

Nee! Het Cao Fonds hanteert geen termijnen meer voor het aanvragen van subsidie voor activiteiten die de duurzame inzetbaarheid van medewerkers in de uitvaartbranche bevorderen. Werkgevers kunnen gedurende het hele jaar aanvragen indienen.